Qualifikation zur NRW Meisterschaft 2013

Pl.  Name Rang Club 2012 WUP BOC DÜS ESS BON REC PAD Gesamt
1  Welticke, Jonas 4D BN 1 15 5 8
15
10
12
-
65
2  Radmacher, Bernd 5D MEE 3 12 10 10
10
8
15
-
65
3  Terwey, Matthias 4D MS 4 - 12 12
12
15 10
-
61
4  Dickhut, Franz Josef 6D MG 5 - 15 15 -
-
-
15
45
5  Matsubayashi, Hajime
3D DN 6 10 2 4
5
6
-
--
27
6  Weiß, Malte 2D DO - - - - 6 3 -
12
21
7  Kroll, Harald 3D OB 9 - 3 0
4
5
6
-
18
8  Schomberg, Niels 1k MEE 15 6 0
1
3
0
5
-
15
9  Schütze, Rainer 2D BN 11 - 8 5
--
1
-
-
14
10  Krämer, Lukas 5D BN 2 - - - - 12 - - 12
11  Fecke, Andreas 3D LP - - - - - - - 10 10
12  Keilmann, Moritz 3D BO 8 - 4 -
-
-
-
6
10
13  Knauf, Barbara 3D K 14 - 6 - -
4
-
-
10
14  Silles, Marco 1D BO 10 8 - -- -- 0 0 - 8
15  Knauf, Torsten 3D SU 12 - - - - - 8 - 8
16  Fu Hui 4D DU - - - - 8 - -
-
8
17  Bensel, Rolf 1k DT - - - - - - 0 8 8
18  Weber, Helmut 2D BN - - - 6 - 2 -
-
8
19  Ervens, Deniz 1D BN 17 - 0
2
2
0
4
-
8
20  Hershoff, Martin 1D PB 30 5 0 - -- 0 1 - 6
21  Puttkammer, Hildegard 1K W 19 3 0 0 0 - 3 - 6
22  Lücking, Alexander 2D K - - - - - - - 5 5
23  Mechtenberg, Dirk 1K W 16 4 0 0 - - - - 4
24  Vannier, Vincent 1D  BI 13 - - - - - - 4 4
25  Lunnebach, Oliver 3D K 25 - -
3
-
-
-
-
3
26  Quest, Martin 1D DO - - - - - - - 3 3
27  Hensel, Rainer 1D BN - - - - 0 - 2 - 2
28  Jakobsmeyer, Tim 3k PB 23 2 - - - - - - 2
29  Heyer, Claus-Martin 1k BI - - - - - - - 2 2
30  Kaczmarek, Georg 4k RE 27 - 0 0 0 0 0 1 1
31  Radetzky, Sven 2k OB - 1 0 0 0 0 0 0 1
32  Budszuhn, Timo 1D BO 7 - 1 -
-
-
-
-
1
33  Fabry, Werner 1D OB 26 - -
-
1
-
-
-
1

Nur Spielerinnen und Spieler mit mehr als 0 Punkten sind in dieser Tabelle aufgeführt.

 
NRW-Einzelmeisterschaften Endrunde 2013
ist ausgefallen